Doel

In de statuten van de Buurtschap van Dieren is vastgelegd dat de Buurtschap van Dieren als doel heeft: "tengevolge van besluiten van de Algemene Vergadering van Geërfden, nuttige inrichtingen in het belang van het Dorp Dieren in het leven te roepen of te steunen."

"Nimmer echter mogen gelden en/of goederen worden bestemd ten bate van godsdienstig onderwijs, godsdienstige inrichtingen of politieke instellingen."

Aan dit doel wordt al jaren beantwoord door financiële (mede)ondersteuning van initiatieven en projecten in Dieren van algemeen belang. Veel verenigingen, stichtingen of andere instellingen die af en toe voor het maatschappelijk gewenste voortbestaan een hogere investering moeten doen, dan zij kunnen opbrengen uit eigen middelen of subsidies , of die een jubileum vieren met een bijzondere openbare activiteit, hebben in de loop der jaren kunnen rekenen op een bijdrage. Een instelling kan niet zonder meer rekenen op een jaarlijkse bijdrage.

 

Projecten waar de Buurtschap van Dieren in de laatste jaren aan heeft bijgedragen zijn onder andere: