Jaarvergadering

 

Algemene Vergadering van geërfden van de Buurtschap van Dieren

te houden op op een nog nader te bepalen datum in 2020 in Villa Veertien, Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren aanvang 20.00 uur

          Agenda

 1. Opening door de president
 2. Notulen van de geërfdenvergadering d.d. 25 maart 2019 nr. 250
 3. Verslag van de penningmeester over 2019 en begroting 2020
  de stukken liggen een half uur voor de vergadering ter inzage
 4. Verslag van de boekencontrolecommissie
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Controle van de lijst van geërfden en toelating nieuwe aanmeldingen
 7. Verkiezing buurtmeesters en commissieleden
  Aftredend en herkiesbaar is de buurtmeester - secretaris de heer mr. J.J.M. van Gessel.
  Aftredend en herkiesbaar is het commissielid de heer J.F. van der Eerden
  Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de Algemene Vergadering tot 18.00 uur melden bij het secretariaat.
  Pauze
 8. Voorstellen van het bestuur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.